Melaleuca on Facebook


MELALEUCA Poland Spółka z o. o. Firma Australijsko-Polska 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020  Działanie 3.2. Innowacje w MŚP
„Produkcja innowacyjnej pasty do zębów i innych preparatów stomatologicznych”.
Celem projektu jest produkcja pasty do zębów i innych preparatów stomatologicznych przy użyciu nowoczesnej linii technologicznej”.
Wartość projektu         565 800,00 PLN
Wartość dofinansowania 155 249,98 PLN
Miejsce realizacji projektu MELALEUCA Poland Sp. z o. o. -Zakład Produkcyjny ul. Rymera 1E , 43-190 Mikołów

Firma MELALEUCA Poland Sp. z o. o. Firma Australijsko-Polska w związku z planowaną realizacją projektu pt.:

 

Opracowanie sposobu  otrzymywania  ekstraktu  [(2E, 6Z, 8E)-N-izobutylo-2,6,8-dekatrienoamidu]    (Spilantolu) z  Acmella oleracea o stężeniu nie mniejszym niż 5% wagowych.

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" , Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"  przedstawia wyniki przetargu: