Melaleuca on Facebook
Firma MELALEUCA Poland Sp. z o. o. Firma Australijsko-Polska w związku z planowaną realizacją projektu pt.:

 

Opracowanie sposobu  otrzymywania  ekstraktu  [(2E, 6Z, 8E)-N-izobutylo-2,6,8-dekatrienoamidu]    (Spilantolu) z  Acmella oleracea o stężeniu nie mniejszym niż 5% wagowych.

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" , Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"  przedstawia wyniki przetargu: