Melaleuca on Facebook
Kontakt dla osób niepełnosprawnych: 505 291 845
Polski

Regulamin Konkursu „Lato z Melaleuca”

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu na fanpage'u https://www.facebook.com/melaleucapoland/  jest Melaleuca Poland sp. z o.o. , AL. Korfantego 5/1, 44 -100 Gliwice zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs odbywa się na terytorium  Polski  za pośrednictwem serwisu www.facebook.pl. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, popierany, sponsorowany, związany z serwisem Facebook, ani podmiotami Facebook Inc., Facebook Irealand Limited. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje w związku z udziałem w nim żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa  Od 06.08.2018 do 30.09.2018. W wyjątkowych sytuacjach Organizator Konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników Konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

§2 Uczestnicy

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być:  
  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  • przestrzegające Regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem  https://www.facebook.com/legal/terms,
  • Osoby  które  nie są pracownikami Melaleuca Poland sp. z o.o. 
  • Osoby które nie są członkiem rodziny pracownika Melaleuca Poland sp. z o.o. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/melaleucapoland/ oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail  na potrzeby Konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a https://www.facebook.com/melaleucapoland/

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

5. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Konkursie zobowiązani są do złożenia oświadczenia o treści „WYRAZAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH (takich jak adres e-mail, imię, nazwisko, adres miejscowość zamieszkania, nr telefonu kontaktowego), ORAZ WYKORZYSTANIE MOJEGO WIZERUNKU I WIZERUNKU –ZA JEJ ZGODĄ- OSOBY MI TOWARZYSZĄCEJ UTRWALONYCH NA ZGŁOSZENIU KONKURSOWYM PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU W CELACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PROWADZENIEM KONKURSU ORAZ WYDANIEM NAGRÓD. INFORMUJĘ, IŻ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TERSCIĄ REGULAMINU KONKURSU I AKCEPTUJE JEGO WARUNKI.”  Oświadczenie powinno być  opublikowane wraz z Zgłoszeniem Konkursowym w komentarzu.

 

§3 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić zdjęcie OLEJKU Z DRZEWA HERBACIANEGO firmy Melaleuca Poland sp. z o.o, na fanpage https://www.facebook.com/melaleucapoland/,

 zrobione w dowolnym miejscu w którym spędza się wakacje.

3. Każdy Uczestnik jest uprawniony do jednego Zgłoszenia.

4. Zamieszczając zdjęcie na fanpage https://www.facebook.com/melaleucapoland/

Uczestnik Konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jego autorem bądź nabył do niego prawa autorskie.

5. Umieszczone na fanpage https://www.facebook.com/melaleucapoland/

zdjęcia nie mogą zawierać treści rasistowskich, obrażających inne wyznania i kultury, płeć, orientację sexualną itp.

6. W przypadku nieprzestrzegania §3 pkt.5 Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia Uczestnika bez jego zgody i wiedzy.

5. Konkurs przebiega następująco:

W dniach do 24:00 31.08.2018  Uczestnicy Konkursu wrzucają na fanpage ://www.facebook.com/melaleucapoland/  zdjęcie o zadanej w Konkursie tematyce. Jednocześnie w komentarzu zamieszczając oświadczenie z §2 pkt. 5 Regulaminu.

 

§4 Nagrody

 

1. Nagrodami w Konkursie są:

Za miejsce 1 : Xaomi Redmi 5A  32GB

Za miejsce 2: Smartwacht Forever SB-310

Za miejsce 3: Bon o wartości 200 zł do YES

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi po ogłoszeniu wyników Konkursu oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody poprzez wysłanie e-maila na adres monika@melaleuca.com.pl. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. Nagrody zostaną wysłane z pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera.

 5.Laureatowi nie przysługuje w żadnym wypadku prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju
6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

7. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku

a) odmowy przyjęcia nagrody,

b) braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem

c) Gdy dostarczenie nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora

8. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się oprzez fanpage ://www.facebook.com/melaleucapoland/ przez podanie imienia i nazwiska osoby wygrywającej wraz z miejscem, które zajęła.

 

§5 Prawa Autorskie i inne

 

1. Przystępując do Konkursu, użytkownik oświadcza, iż jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do ZDJĘCIE, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu , Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o dyskwalifikacji Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: monika@melaleuca.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

§6 Dane osobowe – klauzula informacji zgodna z RODO

 

Informujemy, iż:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Melaleuca Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Korfantego 5 lok. 1, 44-100 Gliwice.

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Konkursu „Lato z Melaleuca”.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego . – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane  wyłącznie drogą e-mail na adres monika@melaleuca.com.pl z tytułem: "Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 3 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 


21.77zł
Proftin-żel do stóp i paznokci
20.28zł
Tialo kremożel do cery trądzikowej
17.28zł
Tea tree oil naturalny olejek z drzewa herbacianego
Wyświetlane 1 do 4 z 4 (1 Stron)